هواپیمای مدل

پرواز و‌ شناور شدن در آسمان امری است که همیشه بشر را به خود مشغول داشته است .
بشر همیشه با دیدن پرندگان ، پرسش چگونه پرواز کردن را با خود تکرار کرده است .
ساخت و پرواز مدلهای مختلف هواپیما هنری است که آموزش آن همه گروه‌های سنی را شامل می شود .
با ساخت و پرواز هواپیمای مدل ، الفبای پرواز را بیاموزید و به دیگران نیز یاد دهید .

ثبت نام هواپیمای مدل

نام و نام خانوادگی(ضروری)
آدرس(ضروری)